[ Tran ]
ชื่อ-นามสกุล : 
เทวฤทธิ์ ศรีเพียชัย
ชื่อเล่น : 
เกม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
5/10/2548
อายุ : 
13
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
4562@uiookiop . com  
ที่อยู่ : 
78
อำเภอ : 
โพนนาแก้ว
จังหวัด : 
สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ : 
47230
เบอร์โทรศัพท์ : 
0926033949
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น